Luften är fri var ett nationellt samverkansprojekt som genomförde Friluftslivets år 2021. Projektet syftade till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Initiativtagare till projektet var Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad 2022-02-16

Friluftslivets år 2021 är till ända. På många sätt var det ett fantastiskt år med mycket samverkan, nya mötesplatser och utrymme för mycket dialog. Närmare 400 aktörer arbetade tillsammans med att få fler ut i friluftslivet och öka kunskapen om svenskt natur och allemansrätt.

Månadsteman

Årets månadsteman hjälpte till att sätta fokus på viktiga områden inom friluftsliv och stor kreativitet i både samtal och aktiviteter bevittnades varje månad hela året. Aktörerna slöt upp kring gemensamma budskap och med en röst nådde vi ut till fler. Förhoppningsvis. Mätningen på hur väl Friluftslivets år slog ut på lång sikt är ännu inte gjord.

Forskning

Med stort fokus på forskning byggde kommunikationen kring Friluftslivets år på fakta, vilket gav stor trovärdighet till arbetet. Genom att formulera avancerad forskning i enkla budskap gjorde vi den mer lättillgänglig. Ett uppskattat grepp, inte minst hos friluftsaktörer i dialogen med beslutsfattare.

Mötesplatser

Under årets skapdes ett antal mötesplatser; SLU:s Centrum för naturvägledning arrangerade Älgen i rummet, Naturvårdsverket tog ett nytt grepp kring sin Tankesmedja för friluftsliv och många regionala och lokala mötesplatser samlade en stor skara intresserade friluftsidkare. Som avslutning på året, med blicken riktad mot framtiden arrangerade Svenskt Friluftsliv konferensen Luften är fri – friluftslivets år och framtidens friluftsliv.

Räckvidd

För att nå ut till så många som möjligt var det stor aktivitet på den digitala arenan. Närmare 90 000 inlägg taggades med projektets hashtags på sociala medier. Filmer och influencersamarbeten bidrog till att projektet exponerades 31 miljoner gånger på plattformar som TikTok, Snapchat, Instagram och Youtube. Sidorna på luftenarfri.nu visades 450 000 gånger. Aktivitetskalendern samlade 3 500 friluftsaktiviteter över hela landet.

Skolan

Skolan var en central arena detta år, eftersom en viktig målgrupp att nå under året var skolbarn. Genom att bjuda in skolor och beslutsfattare till dialog, lyfta viktig forskning om vikten av utomhusundervisning och synliggöra det stöd skolor får från civilsamhället har projektet dragit sitt strå till stacken för att påverka barnens introduktion till och fortsatta idkande av friluftsliv.

Skolportalen på luftenarfri.nu med aktuell forskning, undervisningsmaterial och lärarstöd var en av satsningarna som föll väl ut. I slutet av 2021 annonserade vi också vikten av utomhusvistelse under skoltid och alla fördelar det medför, i landets största skoltidningar som tillsammans samlar en läsarkrets på 335 000 personer.

Bidragsprojekt

Svenskt Friluftsliv fördelade medel till regionala och lokala initiativ under friluftslivets år. Svenskt Friluftsliv mottog över 360 ansökningar. Av dessa fick 73 ansökningar bidrag. Senast 1 april ska dessa återrapporteras till Svenskt Friluftsliv. På svensktfriluftsliv.se kan du läsa allt om återrapportering av medel från Friluftslivets år. 

Här hittar du de finansierade projekt som genomförde aktiviteter under Friluftslivets år.

Framtiden

Friluftslivet har de senaste två året gjort en förflyttning. Pandemin har fått fler att söka sig till natur och friluftsliv. Friluftslivets år gav en extra skjuts och riktade ljuset på de viktiga frågorna. Efter många års slit av påverkansarbete, fick friluftslivet fördubblat anslag från statliga medel från och med 2022. Ett välbehövligt tillskott för att kunna bemöta det ökade trycket på natur och friluftsliv i framtiden.

Nya samarbeten har skapats och aktörerna inom svenskt friluftsliv är överens om att det finns mycket att vinna på att arbeta mot samma mål. I slutet av 2021 tog Svenskt Friluftsliv fram en rapport tillsammans med Kairos future – Det svenska friluftslivet ur ett framtidsperspektiv. Den kommer med stor sannolikhet stötas och blötas i närtid. Förhoppningsvis leder den till att friluftslivet går en ljus framtid till mötes.

Senast 1 april 2022 ska de 73 bidragsprojekten lämna in sin återrapportering till Svenskt Friluftsliv. All information om återrapporteringen finns på svensktfriluftsliv.se.

Senast 1 juni 2022 lämnar Svenskt Friluftsliv in slutrapporten för Friluftslivets år till Naturvårdsverket. En delrapport skickades i februari. Den del av rapporten som innhåller preliminär statistik finns för nerladdning.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2022-02-16