Både individen och samhället mår bra av ett fungerande friluftsliv. Det visar de många studier och massiva forskning som finns om friluftslivet och dess effekter.

Senast uppdaterad 2021-10-08

Studierna visar att dessa positiva effekter täcker i stort sett alla områden i samhället, från stadsplanering, inlärning i skolan, hälsa, jämställdhet och integration. Friluftslivet har också effekter på brottsförebyggande arbete, miljöarbete och ekonomi. Dessutom ger det positiva effekter på en levande landsbygd.

Luften är fri har gjort en kunskapssammanställning kring friluftsliv för att hitta gemensamma nämnare i forskningen. Det vi hittade var att det finns effekter med friluftslivet för individen (egenvärde) och samhället (mervärde) som i förlängningen ger en hållbar utveckling – socialt, ekonomisk och miljömässigt.

Vilken inverkan skulle det bli om friluftslivet nådde ytterligare 1 000 unga, äldre och vuxna?

Färre sjukdomar och mindre frånvaro i skola och på arbetsplats, bättre levnadsstandard och förlängd livslängd är några av effekterna. Utifrån kunskapssammanställningen har Johan Faskunger, som gjort den, pekat på effekterna ur ett hållbart perspektiv där hälsoeffekterna är ett. Detta presenterades för riksdagens friluftsnätverk och representanter från friluftsorganisationerna nyligen. Ladda ner presentationen Nyttan med friluftsliv och friluftsområden.

Mer forskning 

Skogen, parken, skolgården och andra gröna utrymmen i ett urbant samhälle, vad har de för inverkan på individen och för folkhälsan? På Luften är fris Youtubekanal finns en föreläsningsserie med exempel från teori och praktik om betydelsen av utomhusmiljöer och friluftsliv för olika målgrupper.

Social hållbarhet

 • Friluftsliv leder till positiva effekter fysiskt och mentalt för individer
 • Friluftsliv kan bidra till jämlikhet genom låga trösklar och låga avgifter för deltagande
 • Friluftsliv kan bidra till jämställdhet genom att den organiserade verksamheten ofta är könsblandad och skapar lika förutsättningar för män och kvinnor att delta.
 • Ett friluftsområde är ett exempel på en demokratisk och öppen plats för alla, utan kostnad, och som främjar sociala relationer (eller har stor potential att göra det)
 • Friluftsliv har framgångsrikt använts i Sverige för att främja integration och sprida friluftslivet till mindre friluftsaktiva grupper.

Ekonomisk hållbarhet

 • Att vara medlem i en friluftsorganisation är ofta billigt (jmf med idrotten t ex)
 • Ökar värdet på om-kringliggande fastigheter
 • Friluftsliv och naturturism bidrar till en betydande ekonomisk effekt, inte minst på lokal och regional nivå, men även nationellt.
 • Friluftslivets positiva effekter på hälsan ger stora besparingar till hälsa- och sjukvård.

Miljömässig hållbarhet

 • Friluftsområden är en av de mest använda platserna för fysisk aktivitet och motion
 • Man vet att man ska ta hand om naturen och inte skräpa ner
 • Friluftsområden bidrar till att skapa spridningskorridorer för djur och växter i städer
 • Barn och ungdomar som vistas mycket i naturen får en ökad miljömedvetenhet och har lägre risk för mental ohälsa som vuxna.
 • Friluftsområden minskar buller och filtrerar luftföroreningar och sänker temperaturen vid värmeböljor i staden

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-10-08