Senast uppdaterad 2021-03-18

Integritetspolicy

 

Luften är fri är ett projekt under Svenskt Friluftsliv som är en paraplyorganisation för friluftslivets organisationer.
Svenskt Friluftsliv ger bidrag till friluftsorganisationer, driver för medlemsorganisationerna gemensamma frågor, har samarbete med myndigheter och föreningar. Därför har Svenskt Friluftsliv kontakter med många andra inom den offentliga sektorn, privata sektorn, civilsamhället samt med enskilda personer.

Dataskyddsförordningen, (GDPR) börjar tillämpas i Europeiska unionen den 25 maj 2018. GDPR ersätter personuppgiftslagen (1998:204). GDPR innebär strängare krav på hur vi ska behandla personuppgifter. Dina rättigheter förstärks med krav på exempelvis information, insyn och rättelse av felaktigheter.

Svenskt Friluftsliv värnar om din integritet och att behandlingen av dina personuppgifter sker rättssäkert och korrekt. I denna integritetspolicy förklarar vi närmare vad GDPR innebär. Vid vissa avsnitt finns en hänvisning till relevant artikel i GDPR om du vill läsa mer.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. Det rör sig därför om ditt namn, personnummer, telefonnummer eller epost. Det är också annan information som kan kopplas till dig som samordningsnummer, medlemskap eller anställning i en förening. Om du kan identifieras på en bild är även den att anse som en personuppgift (artikel 4 punkten 1).

Hur får organisationen personuppgifter?

Vanligtvis lämnar du själv dina personuppgifter till oss. Det gäller exempelvis när du besöker vår webb, skickar ett mail eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Då lämnar du personuppgifter om dig själv. Det gäller också om du skickar post till oss eller lämnar handlingar när du besöker oss.

Allmänna handlingar

Alla handlingar – med eller utan personuppgifter- som kommer in till Svenskt Friluftsliv och berör bidragshanteringen är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Det styrs av offentlighetsprincipen som är grundläggande i offentlig förvaltning. Det gäller oavsett om det är digitala eller fysiska handlingar. Allmänna handlingar ska bevaras och gallras (tas bort) enligt de regler som finns i arkivlagstiftningen.

Vill du vara anonym?

Om du vill kontakta oss och vara anonym rekommenderar vi att du ringer till oss. Skälet är att alla mail, handlingar och annan korrespondens som du skickar in eller lämnar till Svenskt Friluftsliv och som berör bidragshanteringen i regel blir allmänna handlingar.

Personuppgiftsansvarig

När Svenskt Friluftsliv behandlar dina personuppgifter är organisationen personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi bestämmer ändamålen för behandlingen och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt och korrekt. Vi ska kunna visa för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att GDPR följs (artikel 4 punkten 7).

Inom Projektet Luften är fri – Friluftslivets år 2021 ansvarar Naturvårdsverket för en del av personuppgiftshanteringen, vilket framgår av projektplanen. Därför kommer Svenskt Friluftsliv dela personuppgifter med Naturvårdsverket för ändamålet att följa upp och utvärdera projektet.

Att behandla personuppgifter

Att behandla en personuppgift innebär att göra något med uppgiften. Det är ett vitt begrepp som kan gälla en åtgärd eller en kombination av åtgärder exempelvis samla in och registrera, lagra bearbeta, gallra eller arkivera. (artikel 4 punkten 2). Organisationen får inte samla in och behandla dina personuppgifter utan att det finns någon regel som beskriver för vilket ändamål i GDPR eller annan lagstiftning som tillåter det.

För vilka ändamål?

Svenskt Friluftsliv får bara behandla dina personuppgifter om det finns ett utpekat ändamål i GDPR eller annan lagstiftning. Med det menas att vi måste ha rättslig grund för behandlingen. Vanligtvis lämnar du dina personuppgifter frivilligt. Några exempel är när du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev eller anmäla dig till en konferens. Då är den rättsliga grunden samtycke. Ett annat ändamål är om du är part i ett avtal och därför lämnar dina personuppgifter. En ansökan om statsbidrag innebär en handläggningsprocess som avslutas med ett beslut. I dessa fall har vi en myndighetsutövande uppgift som är ändamålet med behandlingen. GDPR räknar även upp andra ändamål (artikel 6).

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Svenskt Friluftsliv behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Personuppgifterna kommer sedan att gallras eller bevaras enligt reglerna i arkivlagstiftningen.

Din rätt

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Svenskt Friluftsliv registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Svenskt Friluftsliv).

Rätt att begära rättelse

Du har även rätt att begära rättelse, t.ex. rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Med hänsyn tagen till bestämmelserna i arkivlagen har vi inte möjlighet att ta bort uppgifter om dig om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift.

Rätt att dra tillbaka ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur Svenskt Friluftsliv behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med dina klagomål.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-03-18