Begreppet friluftsliv är vad du gör det till där natur och fysisk aktivitet utan krav på prestation är grundläggande. Så, vad är friluftsliv för dig?

Senast uppdaterad 2021-09-22

Vi är många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet. Naturvårdsverket verkar för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas med allemansrätten som grund. På regeringens uppdrag samordnar de myndigheternas arbete.

Friluftslivet är en av Sveriges största folkrörelser med omkring 1,8 miljoner medlemmar, varav cirka 300 000 barn och ungdomar, i 27 olika ideella friluftsorganisationer. Organisationerna genomför tusentals aktiviteter varje år för barn, vuxna i hela landet. Friluftsliv bidrar till såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet. Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för dessa 27 rikstäckande friluftsorganisationer och fördelar de pengar ur statsbudgeten som ska gå till organiserat friluftsliv.

Utöver dessa finns det en mängd intresseorganisationer, skolor, företag och aktörer som också bidrar till ett rikare friluftsliv. Det finns inget övergripande samarbetsorgan för samtliga aktörer i Sverige. Under Friluftslivets år 2021 är ett av målen att öka samverkan mellan alla aktörer.

Definition av friluftsliv

Definitionen av friluftsliv är något som ofta diskuteras, och formerna för friluftsliv utvecklas och förändras hela tiden. Begreppet har olika betydelse för olika personer; några menar att friluftsliv innebär att vandra i skyddad natur, långt från staden, medan andra menar att friluftsliv är det de gör i parkerna, i staden.

Vi vill i Friluftslivets år vara inkluderande och generösa med tolkningen av vad friluftsliv är och kan vara. Vi utgår också från den definition av friluftsliv som finns i förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer:

”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”

Lite mer konkret innebär detta någon form av naturkontakt och de upplevelser som vi får när vi vistas i naturen, oavsett vad vi gör. Med natur menar vi såväl den otillgängliga naturen som i det stadsnära gröna, t ex parker. Och så klart allt däremellan.

Det är friluftsliv för oss.

Friluftslivets förutsättning

Tillgång på natur som är tillgänglig och av god kvalitet är viktiga förutsättningar för friluftslivet. Ett naturområde som ligger nära, är tillgängligt och har hög kvalitet har störst möjligheter att främja friluftsliv i vardagen.

Allemansrätten är avgörande för friluftslivet. Den är en viktig tillgång för både stad och land, regional utveckling och lokala turistföretag. Allemansrätten ger oss tillgång till naturen och att vi kan ta del av det som naturen erbjuder.

Tio mål för friluftslivspolitiken

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att följa upp insatserna för friluftsmålen.

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du all information om det svenska friluftslivet, de tio friluftsmålen och mycket mycket mer.

Om friluftsliv på naturvardsverket.se.

Tips!

naturkunnig.se

Den digitala utbildningen Naturkunnig är till för dig som vill lära dig mer om Sveriges natur. Du kanske tycker om att vara i naturen och vill få mer kunskap om hur allting hänger ihop? Eller vill du veta mer om vad du kan göra för att bevara vår fantastiska natur? Naturkunnig är en rolig och lättillgänglig introduktion till den svenska naturen. Den är helt kostnadsfri, 100 % kravlös, och du genomför den i din egen takt när det passar dig. Gå in och läs mer på naturkunnig.se

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-22