Utmaning 2  – Hallandsåsen, på gränsen mellan Halland och Skåne

Undersöka möjligheten att utvidga samarbete på åsen för att förvalta en mångfald av värden gemensamt och klokt.

Senast uppdaterad 2021-09-06

Utmaning

Hallandsåsen nyttjas av många olika aktörer och antalet besökare ökar. Workshopen lyfter områdets värden och alla som deltar får berätta om sina tankar och diskutera möjligheter att skapa bredare samarbeten och samverkan kring friluftsliv och grön infrastruktur på Hallandsåsen. Om fler aktörer samverkar ökar möjligheterna att ännu bättre ta hand om vår värdefulla ås och hantera att vi blir allt fler i naturen.

Bakgrund

Hallandsåsen är ett stort sammanhängande naturområde som markant sticker ut från det platta landskapet på gränsen mellan Halland och Skåne. Många olika människor och aktörer verkar här och har glädje av detta unika område.

Hallandsåsen blir allt viktigare som arena för friluftsliv, naturturism och naturbaserad idrott. För att värna området och dess värden (ekologiska, ekonomiska och sociala) inför framtiden finns anledning att stärka samarbetet i området mellan olika aktörer – kommuner, markägare, organisationer, näringsliv och andra intressenter.

Fallägare:
Conradin Weindel, friluftsstrateg Länsstyrelsen i Hallands län
Daniel Helsing, ansvarig för grön infrastruktur vid Länsstyrelsen i Hallands län

Arbetet med Hallandsåsens utmaning leds av:
Per Bengtsson vid Centrum för Naturvägledning, SLU

Många naturområden har blivit skyddade som naturreservat under de senaste decennierna. Målsättningen är att stärka den gröna infrastrukturen genom att utveckla naturvärdena på åsen. Det gör landskapet tåligare och det blir bättre förutsättningar att dra nytta av åsens naturnyttor.

Arbetet med att stärka den gröna infrastrukturen görs både genom att skydda de allra värdefullaste områdena och genom att olika aktörer anpassar sitt brukande av marken på olika sätt. En sådan aktör är Region Halland som äger stora skogsområden på åsen. Regionen och Länsstyrelsen i Halland har påbörjat ett samarbete för att åstadkomma ett skogsbruk som tar större hänsyn till natur- och kulturvärden i en avgränsad del av åsen. Detta är en bra förutsättning för ett attraktivt friluftsliv och ett flertal reservat ska knytas ihop med en vandringsled.

I filmen hör du Daniel Helsing beskriva fallet med Hallandsåsen.

Workshopen

Workshopen använder Hallandsåsen som fall och syftar till att skissa på möjliga vägar framåt för att utveckla åsens värden och samarbetet kring den. Workshopen är inte heltäckande och leder inte till färdiga förslag utan kan tjäna som uppslag och inspiration inför arbetet framåt. Idéerna och slutsatserna kan också vara användbara i andra sammanhang.

Deltagare

Alla aktörer med intresse av frågor kopplade till natur och friluftsliv på Hallandsåsen är välkomna. Du som på något vis är verksam kring Hallandsåsen, du som har erfarenheter från samarbeten kring andra områden, eller är intresserad på annat vis. Det kommer att bli en spännande samskapande process. Varmt välkommen!

Dag 1

  • Vi diskuterar Hallandsåsens många värden och utveckling.
  • Vi tar del av exempel på andra komplexa samarbeten och drar slutsatser som kan användas framåt.

Dag 2

Vi kommer diskutera möjliga vägar framåt för samverkan kring Hallandsåsen.

Frågor i fokus

  • Vilka kärnvärden har Hallandsåsen, vad gör den unik? Möjligheter och utmaningar inför framtiden?
  • Hur kan samverkan kring Hallandsåsen inspireras av samarbeten på andra platser? Vad är viktigt att tänka på i arbetet?

Wanted – bidra till morgondagens friluftsliv

Den utmaning som Hallandsåsen har är vanlig på många platser i Sverige; för att få till friluftsliv, naturvård, sammanhängande grön och blå infrastruktur i landskapet krävs samarbeten över kommun- och länsgränser och mellan en mångfald aktörer med olika perspektiv och intressen. Vi hoppas kunna bygga vidare på kunskaper och erfarenheter som redan finns – kanske har du varit med i någon typ av stora samarbeten med en mångfald olika aktörer och ser att det finns lärdomar som skulle vara bra för Hallandsåsen, kanske har du erfarenhet av utmaningarna med att berätta om en plats värden så att det når och engagerar många eller kanske känner du Hallandsåsen väl. Varmt välkommen anmäla dig att arbeta med Hallandsåsenfallet!

Underlag inför workshopen

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-06